Terms & Conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rotys, KvK nr. 56399790

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtneme: Rotys, gevestigd te (5041 SJ) Tilburg, Burgemeester Brokxlaan 2072;
Opdrachtgeve: degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Partije: opdrachtnemer en opdrachtgever;
Opdrach: Iedere tussen partijen gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook – alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst – waarbij opdrachtnemer op zich neemt werkzaamheden op het gebied van ‘corporate story telling’ en/of (marketing)communicatie – in de ruimste zin van het woord – te verrichten en de daaruit voortvloeiende documentatie en/of (gegevens)dragers te produceren voor de opdrachtgever;
Hulppersone: natuurlijke en/of rechtspersonen die door opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht(en) en/of mogelijk daarmee samenhangende (samenwerkings)overeenkomsten, leveranciers daaronder begrepen; Materiale: materialen, zoals ontwerpen, websites, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, drukwerk en dergelijke die opdrachtnemer voor of in verband met een opdracht, van opdrachtgever ontvangt of zelf ontwikkelt of doet ontwikkelen ten behoeve van de vervaardiging van het overeengekomen product of het verrichten van de overeengekomen dienst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de opdrachtnemer via de website van de opdrachtnemer en/of via de LinkedIn pagina van de opdrachtnemer (of social media anderszins) de (uitvoering van de) overeenkomst publiekelijk kenbaar maakt.

Artikel 3 Aanbod, informatie en totstandkoming van opdrachten
3.1 Aanbiedingen – zoals offertes, prijsopgaven, begrotingen e.d. – van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) door opdrachtgever anders is aangegeven.
3.2 De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte of het aanbod anderszins (bijvoorbeeld middels de zgn. ‘Statement of Work’), tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, is de opdrachtnemer slechts aan de aanbiedingen gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.
3.3 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden, respectievelijk onvoorziene kostprijsverhogende factoren en omstandigheden. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte (respectievelijk in de zgn. ‘Statement of Work’) opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst c.q. opdracht komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft. 
3.5 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4.5 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te allen tijde in staat te stellen de opdracht uit te voeren. Indien daarvoor toegang tot locaties en/of kennisneming van informatiebronnen, bestanden en/of andere gegevensdragers van de opdrachtgever benodigd is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze gedurende de uitvoering van de dienstverlening vrij toegankelijk zijn voor de opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving. De opdrachtgever zal zich daarbij inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen (derden). Zulks voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Indien door de opdrachtnemer - of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden – in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtge ver aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 6 Uitvoering van opdrachten en overmacht
6.1 De opdrachtnemer voert de opdracht en de daarbij overeengekomen werkzaamheden uit conform de offerte c.q. de ‘Statement of Work’. Indien bij de uitvoering blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de opdracht nuttig of nodig zijn, treedt de opdrachtnemer onmiddellijk in overleg met de opdrachtgever over wijzigingen in de opdracht. Wijzigingen in de opdracht zijn pas van tussen partijen bindend, indien zij schriftelijk door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, alsmede door de opdrachtnemer zijn bevestigd, en met inachtneming van hetgeen hieromtrent in artikel 7 is bepaald.
6.2 Indien de opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen ingevolge de opdracht uit te voeren, worden deze verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.
6.3 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van de opdrachtnemer om. Onder overmacht van de opdrachtnemer zal onder meer steeds zijn begrepen: vertraagde of uitblijvende prestaties van hulppersonen, Pagina 3 bedrijfsstoornissen of bedrijfsonderbreking, en maatregelen van overheidsorganen of andere instellingen die met overheidsgezag zijn bekleed.
6.4 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om binnen twee (2) maanden aan opdrachtgever een gewijzigd voorstel van de opdracht voor te leggen, alvorens opdrachtgever van zijn rechten krachtens het volgende lid gebruik zal mogen maken.
6.5 Indien de overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden duurt, zijn partijen ieder gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat een van partijen recht heeft op schadevergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7 Wijzigingen en meer/minderwerk
7.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat de opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is de opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.2 Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
7.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
7.4 Indien de opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
7.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van de opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan de opdrachtnemer te voldoen

Artikel 8 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn
8.1 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.
8.2 Indien enige door de opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is de opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 9 Prijzen en tarieven
9.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de ‘Statement of Work’ / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n). Pagina 4
9.2 Behoudens andersluidende afspraken, hanteert de opdrachtnemer een uurtarief ad € 110,- (exclusief omzetbelasting).
9.3 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
9.4 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens het gebruikelijke (voornoemde) uurtarief van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Betaling en betalingsvoorwaarden
10.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt.
10.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur.
10.3 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid 2 –zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
10.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
10.6 Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
10.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen.
11.2 Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
11.3 Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien: - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Pagina 5 - als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. - de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst

Artikel 12 Intellectueel eigendom
12.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan de opdrachtnemer.
12.2 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is de opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd om de naam van de opdrachtnemer op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
12.3 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (werk)tekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of daarvoor een vergoeding in rekening is gebracht.

Artikel 13 Gebruik en toestemming
13.1 Het door de opdrachtnemer vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van de opdrachtnemer.
13.2 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij toestemming tot het gebruik van alle materialen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking.
13.3 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
13.4 Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
13.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onderdelen van het product te wijzigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan is overeengekomen.
13.6 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 14 Garanties en vrijwaringen
14.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege de opdrachtnemer is ontworpen en dat de opdrachtnemer geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 15 Uitsluiting van aansprakelijkheid
15.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: (a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld, (b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, Pagina 6 deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, (c) fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, (d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers, (e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever daarop zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, (f) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een test achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke test wel waarneembaar zouden zijn geweest.
15.2 De opdrachtnemer is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van hulppersonen (derden), waar de opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De opdrachtgever kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de opdrachtnemer (of het verbreken ervan) ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de opdrachtnemer.
15.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
15.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het (on)rechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en/of door de opdrachtnemer verstrekte diensten.
15.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk worden voor schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging, verlies of misbruik (door derden) van gegevens die elektronisch of fysiek bij de opdrachtnemer worden opgeslagen.
15.6 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk – noch aansprakelijk - voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde (promotie)materiaal.
15.7 De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtnemer mogelijkerwijs lijdt ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
15.8 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtnemer als gevolg daarvan mogelijkerwijs lijdt.
15.9 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 16 Klachten
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
16.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.
16.3 Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Pagina 7 andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17. 2 Derden (hulppersonen), die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 18 Overige bepalingen
18.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit hun overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
18.2 De bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van hun overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen binden.

Artikel 19 Geschillen
19.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
19.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 21 Vertaling van deze voorwaarden Uitsluitend de in de Nederlandse taal luidende versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.